Sabtu, 27 Juni 2009

fikrah&dakwah

Wahai Pemuda
oleh : Hassan Al-Banna

Sesungguhnya sesuatu fikrah itu hanya boleh berjaya bila manaterdapat pegikut-pegikut yang beriman penuh denganajarannya,yang benar-benar jujur dalam usaha menegakkanhukum-hukumnya,yang mempunyai semangat yang semakin berkubaruntuk mempertahankan kewujudannya ,dan sembahyang ituterdapat pula kemudahan persiapan yang boleh mendorongmanusia kearah berkorban serta terus bertindak menjayakannya. Keempat-empat rukun tersebut ;keimanan,kejujuran,semangatdan tindakkan adalah merupakan ciri-ciri utama bagipengertian kepemudaan.Kesimpulan ini ialah kerana asaskeimanan itu ialah hati yang suci murni;asas kejujuran ialahsanubari yang j,
ernih lagi hening,dan asas semangat insanialah perasaan yang segar megar;manakala asas bagi setiaptindakan pula ialah keazaman yang gagah lagi tabah .Itulahsebabnya maka angkatan pemuda, sejak dahulu hingga sekarang,tetap merupakan tiang pasak bagi kebangkitan sesuatu umatmerupakan rahsia hikmat bagi kegagahan dalam sesuatukebangkitan;malahan angkatan pemuda jugalah yang menjadibarisan penjulang panji-panji bagi sesuatu fikrah perjuangan Allah berfirman yang bermaksud; Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang berimandengan Tuhan mereka; dan Kami tambahkan petunjuk kepadakepada mereka. Dengan kesimpulan inilah maka kamu, ankatan pemuda akanmenghadapi kewajipan yang bertambah banyak, tugas yangsemakin besar, tuntutan-tuntutan umat yang kianberlimpatganda; malah dari sinilah maka amanah yangdipikulkan ke atas bahu kamu itu akan menjadi bertambahberat. Oleh itu segialah kamu berfikir dengan panjanglebar, mestilah bekerja keras, Bahkan mestilah kamumenentukan sikap untuk tampil kehadapan demi mennyelamatkanumat serta menunaikan hak-hak mereka dengan sempurna melaluiangkatan pemuda sendiri. Ada pemuda yang lahir serta membesar di tengah-tengah umatyang keadaannya tenang linang kerana kekuasaannya sudah kukuhdan kemakmuran hidupnya sudah merata maka ia pun lebih banyakmenumpukan tenaga untuk dirinya sendiri dari kepentinganumatnya malah mungkin dia bermain-main dan berpoya dengansegala ketenangan jiwa serta kelapangan dada.Dan di sampingitu ada pula pemuda yang lahir membesar di tengah-tengahumat yang terpaksa berjuang dan bertindak kerana merekadijajah dan dicengkam urusannya oleh seteru;oleh itu umattersebut terpaksa berjuang sedaya upaya demi mengembalikanhak mereka yang dirampas,perbendaharaan yang disamun begitujuga segala kebiasaan yang telah hilang,keagunggan yangbernilai serta contoh-contoh pujaan yang bermutu tinggi. Pada ketika itulah kewajipan utama lagi pertama bagi pemudatersebut supaya menumpukan segala perhatian demi untukkepentingan lebih banyak dari faedah dirinyasendiri.Ketikabertindak sedemikian itu,pemuda tersebut akan memperolehikemenangan dan bentuk kebajikan serta mencapai ganjaran dariAllah dalam bentuk kebajikan kebajikan di akhiratkelak. Kita, Angkatan Pemuda Ikhwan ini, bertuah sebab kitatermasuk kedalam gologgan yang kedua lalu terbukalah matakita melihat umat yang terus menerus berjuang sertabertungkus lumus demi kebenaran dan kebiasaan. Oleh itu,bersedialah wahai angkatan kesatria,alagkahhampirnya kemenagan itu untuk orang-orang yang beriman, danalangkah besarnya kejayaan yang akan dicapai oleh angkatanyang tarus menerus bekerja dan bertindak. Wahai angkatan pemuda! Sudut yang paling merbahaya sekali dalam sesuatu umat yangsedang membangun-terutama di ketika masih dalam perigkatpermulaan kebangkitan - ialah lahirnya berbagai corakdakwah,pelbagai laungan, bermacam-macam program dan rencana,berbagai langkah dan cara yang bersimpan siul di sampinglahirnya begitu banyak orang-orang yang berlagak penganjurdan pemimpin. Semua itu hanya memecah belahkan tenaga sertamencerai beraikan kekuatan yang sedia ada lalu mengendalakantercapainya segala matlamat yang dituju, menyedari hal inilahmaka suatu kajian terhadap segala rof dakwah tadi serta suatuanalisa perbandingan di antaranya merupakan suatu persoalanyang asasi yang mesti dilakukan oleh setiap orang yang benar-benar inginkan pembaikkan dan pembinaan. memandang semua inilah saya berasa berkewajipan menerangkandengan jelasnya kepada kamu sekalian dari halhakikat danprogram dakwah islam untuk kurun yang ke-14 hijrah ini.

Dakwah Cara Ikhwan Al -Muslimin Atau Dakwah Islam Dalam Kurun Yang Keempat Belas Hijrah


Wahai angkatan pemuda !

Sebenarnya kita telah pun beriman tanpa sebarang keraguan atau prasangkaan malah kita sudah pun yakin dengan sepenuhnya sekira - kiranya keyakinan kita ini lebih kukuh dan tegap dari gunung - ganang yang memasak bumi , lebih dari segala lubuk hati sanubari bahawa tidak terdapat sebarang apa pun jua fikrah perjuangan melainkan hanya satu sahaja fikrah yang benar - benar mampu menyelamatkan dunia yang sedang terseksa , yang benar - benar mempunyai daya upaya membimbing prikemanusiaan yang sedang berada di dalam keadaan tercengang - bangang , dan yang benar - benar sanggup memimpin umat manusia ke arah jalan yang sewajarnya . Fikrah atau ideologi perjuangan yang seperti itu mustahak di beri segala pengorbanan demi meninggikan kedudukannya , demi memperkenalkannya serta mendorong umat manusia supaya menghayati dengan segala jiwa raga serta benda - benda , dari sekecil - kecil pengorbanan hinggalah semahal - mahalnya . Fikrah yang tunggal ini tidak lain dan tidak bukan ialah “Islam Maha Suci” yang sekali - kali tidak terdapat di dalamnya sebarang apa pun jua penyelewengan , keburukan dan kesesatan yang akan menimpa sesiapa yang mengikutnya .

Allah berfirman ( ) surah Al - Imran :18 - 19 ertinya :
Allah menjadi saksi , dan para malaikat dan cerdik pandai bahawa tidak ada Tuhan melainkan Dia , Tuhan yang berlaku adil terhadap makhluknya , tidak ada Tuhan melainkan Dia Maha Gagah lagi Maha Bijaksana . Sesungguhnya ugama yang di sisi Allah itu ialah Islam .

Suatu lagi firman Allah :
( ) sursh Al - Ma’idah : 3
Ertinya :
Hari ini Aku sempurnakan bagi kamu akan ugama kamu , dan Aku penuhkan kepada kamu nikmatKu , dan redhalah Aku Islam itu sebagai ugama bagi kamu .
Nyatalah sudah bahawa fikrah perjuangan kita ialah fikrah yang bersifat Islam dengan setulin - tulinnya . Di atas dasar Isamiyah fikrah kita berpijak dan daripada sumbernyalah ia mendapat petunjuk dan kerana Islamlah maka fikrah kita ini berjuang dan demi kerana meninggikan kalimahnya maka fikrah kita bekerja serta bertindak . Fikrah kita tidak sekalidapat menyamakan sebarang sistem dengan sistem Islam , tidak sekali - kali redha mengikut sebarang pimpinan yang lain malah fikrah kita sekali - kali tidak akan patuh kepada apa jua hukum melainkan Islam .
Allah berfirman :
( )surah Al - Imran : 85
Ertinya :
Dan barangsiapa mencari ugama selain dari Islam maka usahanya itu tidak sekali - kali akan di terima
Islam serta penganut - penganutnya pernah mengalami suatu zaman dugaan dalam mana mereka ditimpai berbagai kemalangan dan dikelubungi oleh bencana yang bertubi - tubi ;pada ketika itulah seteru - seteru Islam telah bekerja untuk memadamkan sinarannya , untuk menyembunyikan keindahannya bahkan untuk menyesatkan para pemeluknya , membantutkan pelaksanaan hukum hududnya serta melemahkan bala tenteranya di samping memutar pengajaran serta hukum - hukumnya terkadang - kadang dengan cara mengurangkannya dan terkadang pula dengan jalan menambah - nambahkannya dan selain dari itu , dengan mentafsirkan hakikatnya dengan cara yang tidak sewajarnya , dalam usaha yang jahat itu mereka mendapat peluang yang baik lagi menolongkan dari kehilangan kuasa politik dari umat Islam dan kehancuran pemerintahan sejagat mereka di samping kemerosotan semangat muhammadiyah di kalangan bala tenteranya serta akhirnya jatuhlah umat - umat Islam itu ke dalam genggaman umat kufur sebagai mangsa penghinaan dan penjajahan .
Oleh itu tugas utama lagi pertama bagi kita angkatan Ikhwa al - muslimin ialah memberi penjelasan kepada orang ramai akan hakikat segala batas peranggan ugama islam , menjelaskan kepada mereka itu dengan seberapa terang , sempurna dan jelas tanpa sebarang tambah dan tokok atau kekurangan atau sebarang kesamaran . Tugas seperti ini merupakan sudut teori bagi hakikat fikrah kita . Di samping itu kita mestilah mengajak mereka melaksanakan fikrah kita itu serta mendorong mereka demi menyelamatkannya serta membimbing mereka ke arah beramal dengan ajarannya . Sudut ini di namakan sudut amali bagi fikrah perjuangan kita .

Pegangan kita dalam semunya itu ialah kitab Allah yang tidak pernah diresapi oleh kepalsuan sejak dulu hingga sekarang , dan keduanya ialah sunat yang benar serta nyata datangnya dari Rasulullah s.a.w dan juga sejarah perjalanan bersih oleh angkatan salap dari umat Islam ini;kami tidaklah menghendaki di sebalik itu sebarang apa pun jua melainkan keredhaan Tuhan , menunaikan kewajipan dan memimpin umat manusia serta menunjuk jalan kepada orang ramai .

Kita akan terus berjihad demi untuk menjayakan fikrah kita itu , dan kita akan berusaha sedaya upaya demi untuk menegakkan supaya dengan itu dapatlah kita sekalian hidup mulia atau sebaliknya biarlah kami mati secara yang mulia . Cogan kata kita nanti ialah :
Allah matlamat kami ;
Rasul itu penganjur kami ;
Al - Qur’an itu perlembagaan kami ;
Jihad jalan kami ;dan
Mati pada jalan Allah ialah semulia - mulia cita - cita kami.

Wahai angkatan pemuda !
Sesumgguhny Allah telah memuliakan kamu dengan menamakan kamu angkatannya , dengan mengurniakan iman kepada kamu serta mendidik kamu atas dasar ugamanya , dan Allah telah meletakkan kamu di martabat tertinggi di muka dunia dan di kedudukan para penganjur di kalangan orang ramai serta Allah menganugerahkan kepada kamu kemuliaan seperti yang dianugerahkannya kepada maha guru di hadapan muridnya .
Allah berfirman :
( )surah Al - Imran : 110
Ertinya :
Kamulah sebaik - baik umat yang dilahirkan untuk memimpin umat manusia :iaitu kamu menyuruh dibuat kebaikan , dan kamu menegah dibuat kemungkaran dan kamu beriman kepada Allah .
Allah berfirman :
( )surah Al - Baqarah : 143
Ertinya :
Demikianlah pula Kami jadikan kamu umat pertengahan supaya kamu menjadi saksi terhadap umat manusia . Oleh itu perkara yang pertama sekali yang Allah menyeru kamu ialah hendaklah kamu mempunyai keyakinan diri sendiri ,dan hendaklah kamu menyedari martabat kamu dan yakinlah bahawa kamulah sebagai tuan di dunia walaupun seteru - seteru kamu sudah tentu ingin melihat kamu berada di dalam kehinaan ;hendaklah kamu yakin bahawa kamu adalah sebagai guru kepada umat - umat di dunia walaupun pada waktu - waktu yang tertentu orang lain pernah mengatasi kamu dalam sesuatu sudut yang tertentu ; namun demikian , kemenangan terakhir adalah di tangan orang - orang yang bertaqwa jua .
Oleh itu , wahai angkatan pemuda !hendaklah kamu menentukan matlamat dan haluan kamu . Ketahuilah bahawa titik kekuatan ialah iman ;hasil dari iman ini lahirlah perpaduan ini tercapailah kemenangan - kemenangan yang cemerlang ; maka segeralah kamu beriman , bersaudara - mara , dan bertindak , kemudian tunggulah kemenangan , …… dan sampaikanlah berita baik kepada seluruh para mukminin .
Seluruh dunia yang berada di dalam keadaan cengang -bangang lagi bergelora ; dan segala sistem yang kini berjalan di dalamnya itu telah gagal mengubatinya ; oleh itu tidak ada sebarang ubat kelat untuk menyelamatkan dunia ini melainkan dengan Islam jua . Oleh itu , tampillahke hadapan dengan nama Allah untuk menyelamatkan dunia itu kerana seluruh umat manusia sedang bertunggu - tunggu ketibaan seorang penyelamat dan juru penyelamat ini tidak akan berlaku melainkan dengan mengamalkan risalah ( perutusan )Islam , iaitu risalah yang kamu sendiri membawa obor - obornya dan menyiarkannya ke seluruh alam .

Wahai angkatan pemuda !
Ada pun”' menhaji “,atau program induk kita angkatan ikhwan al- muslimin memanglah mempunyai babak - babak yang tertentu lengkap dengan rancangan - rancangannya yang terang lagi jelas . Sebenarnya kita memang benar - benar tahu apa yang kita menghendakinya dan kita juga memang tahu apa dan wusilat dan jalan yang boleh menyampaikannya kita kepada kehendak kita itu.

( 1 ) Mula - mula sekali kita mahu diwujudkan individu muslim ; iaitu individu muslim dalam pemikirannya , muslim dalam aqidahnya , muslim dalam segala tingkah laku serta perasaannya . Muslim dalam segala tindak - tanduknya . Ini dinamakan pembentukan keperibadian kita .
( 2 ) Selepas itu kita mahu diwujudkan rumahtangga muslim , iaitu rumahtangga yang bersifat muslim dalam fikirannya , muslim dalam aqidahnya , muslim dalam segala tingkah laku serta persaannya , muslim dalam segala amalan serta tindak tanduk . Bagi mencapai matlamat ini kami memelihara wanita sama seperti mana kami memelihara angkatan pemuda . Ini dinamakan pembetukan keluarga kami .
( 3 ) Selepas itu kami mahu diwujudkan umat Islamiyah , iaitu umat bersifat muslim dalam semua sudut yang tersebut tadi ; dan bagi mencapai maksud ini kami bekerja supaya seruan dakwah kami sampai ke setiap buah rumah , supaya saudara kami kedengaran hingga ke setiap tempat , dan supaya fikrah kami ini berpeluang meresap masuk keseluruh dusun dan desa , pekan dan bandar , kota dan negeri ; dan dalam hal ini kami tidah akan memendamkan sebarang tenaga seperti mana kami tidak akan membiarkan setiap wasilat - yang ada di tangan kami .
( 4 ) Selepas itu kami mahu diwujudkan” kerajaan Islam “, kerajaan yang memimpin umat ini menuju ke masjid , yang boleh mendorongkan orang ramai ke arah petunjuk Islam seperti mana didorongkan para sahabat Rasulullah s.a.w dahulu seperti Abu Bakar dan Umar . Untuk mencapai maksud ini kami tidak dapat mengakui sebarang pemerintahan kerajaan yang tidak bertapak di atas asas Islam dan tidak juga mengambil pengajaran dari sumbernya ; kami tidak dapat mengakui parti - parti yang ada sekarang dan tidak juga kami dapat mengakui segala bentuk dan corak yang sudah usang yang dipaksakan kepada kami olek kaum kafar dan seteru - seteru Islam supaya kami berhakim kepadanya serta beramal dengannya . Akan tetapi sebaliknya kami akan terus bertindak untuk menghidupkan semua sistem pemerintahan Islam dalam semua bidangnya sehinggalah terbentuknya kerajaan Islam di atas asas sistem fikrah kita ini .
( 5 ) Selepas itu kami mahu mencantumkan semula kepada kami setiap bahagian wuthan Islam kita , wuthan yang telah dipecah belahkan oleh politik barat dan yang dihapuskan perpaduannya oleh sikap tamak - tamak dan haloba oleh negeri - negeri Eropah . Bagi mencapai tujuan ini kami tidak dapat menyetujui segala pembahagian yang dilakukan dengan tujuan politik seperti sekarang dan kami tidak juga menerima segala perjanjian antara bangsa yang menyebabkan wuthan umat Islam dipecah belahkan menjadi negeri - negeri kecil yang lemah dan dikuwik - kuwik supaya mudah di telan oleh para perampas ; dan kami juga tidak akan berdiam membisu terhadap perbuatan membaham kebebasan umat - umat yang lemah ini dan pencengkaman ke atas mereka . Mesir , Syiria , A'rak , Hijaz , Yaman , Tripuli , Thunisia , Algeria , dan Maroco bahkan setiap jengkal bumi yang di dalamnya terdapat insan muslim yang mengucapkan” Tidak Ada Tuhan Melainkan Allah “, semuanya itu adalah merupaka” wuthan yang terbesar “ kami yang kami terus menerus berusaha demi untuk memerdekakannya dan menyelamatkan serta melepaskannya dari cengkaman luar dan akhirnya mencantumkannya semula segala bahagiannya yang bercerai - berai itu .
Jika sekiranya seseorang Jerman itu meletakkan dirinya sebagai pembela kepada sesiapa sahaja orang yang berketurunan darah Jerman maka aqidah Islam pula mewajibkan setiap orang muslim yang kuat mensifatkan dirinya sebagai pembela kepada setiap insan yang meresap masuk ke dalam dirinya ajaran kitab Qur’an . Menurut istiazat Islam , faktor - faktor keturunan daging - daging tidak boleh dianggap lebih kuat hubungannya dari faktor iman kepada Allah . Dalam persoalan ini aqidah Islam itu yang merupakan segala sesuatu kerana iman itulah yang membezakan di antara kasih sayang dengan kebencian .
( 6 ) Selepas ini kami mahu pula panji - panji Allah itu kembali berkibaran di angkasa segala pelusuk dunia yang pada suatu masa dulu pernah menikmati kebahgiaan hidup di bawah fikrah Islam , iaitu negeri - negeri yang pernah berkumandang suara azan dengan ucapan takbir dan tahlil membesarkan Allah kemudian malangnya negeri - negeri tersebut menjadi malap cahayanya lalu jatuh semula ke tangan kafar setelah beriman . Andalus , Sisili , negeri - negeri Balqan , Itali Selatan , Algeria , dan Lautan Rom , semuanya itu adalah negeri - negeri kepunyaan umat Islam yang mesti kembali semula kepangkuan Islam , sepertimana mestinya kembali semula Lautan Medeternian dan Lautan Merah sebagai dua tasik kepunyaan uamt Islam seperti sediakala , jika sekiranya Musolini berpendapat bahawa beliau berhak mengambilkan empayar Rom yang telah diwujudkan di atas asas kehalobaan dan hawa nafsu , maka kita pula berpendapat bahawa kita adalah berhak mengembalikan keagungan empayar Islam yang telah diwujudkan di atas asas keadilan , keinsafan dengan tujuan menebarkan cahaya serta petunjuk bagi seluruh umat manusia .
( 7 ) Selepa itu , di samping perkara - perkara yang di citakan tadi , kami mahu mencanangkan seruan dakwah kami kepada seluruh dunia dan kami mahu menyampaikannya kepada sekalian umat manusia sehingga meresap keseluruh pelusuk bumi dan sehingga tunduklah setiap makhluk yang angkuh itu kepada seruan tersebut supaya tidak lagi berlaku fitnah dan kembalilah ugama itu semuanya kepada Allah . Pada ketika itu bergembiralah orang - orang mukmin dengan pertolongan Allah - Allah pasti menolong sesiapa yang di kehendakinya kerana Dia adalah Maha Gagah lagi Maha Penyayang .

Perlu di sebut bahawa setiap babak dari program induk tadi lengkap dengan rencana - rencananya , cabang -cabagnya serta wasilat - wasilat yang digunakan . Tetapi di sini kita memadai dengan serba ringkas tanpa membicarakannya dengan panjang dan perancian . Allah jualah tempat kita memohon pertolonga dan memadailah Dia sebagai tumpuan kita dan sebaik - baik pengawal .

Biarlah orang - orang yang culas lagi pengecut itu berkata kononnya dakwah kita ini "hanya suatu angan - angan yang begitu mendalam dan suatu prasangkaan yang menawan jiwa orang - orang itu “. Sebenarnya itulah yang dikatakan kedayusan yang kita tidak pernah mengerti dan tidak juga dimengertikan oleh Islam sendiri . Itulah dia yang dikataka”wahan “atau sifat pengecut yang dilemparkan ke dalam hati umat kita ini lalu mendedahkannya kepada seteru - seteru ;dan itulah yang dikatakan kemusnahan hati sanubari serta kekosongannya dari iman dan inilah yang merupakan sebab misbab kejatuhan umat Islam . Namun demikian , kita tetap mengistiharkan dengan jelas serta terus terang bahawa sesiapa orang muslim yang tidak percaya kepada program induk dakwah kita ini dan dengan demikian tidaklah ia bekerja untuk menjayakannya maka orang seperti itu tidaklah mempunyai sebarang apa pun jua habuan dari kacamata Islam ; oleh itu eloklah ia mencari fikrah yang lain yang ia beriman dengannya dan yang ia bersedia bekerja kerananya .

Wahai angkatan pemuda ,
Sebenarnya kamu sekarang tidaklah begitu lemah berbanding dengan angkatan yang terdahulu dari kamu yang mana Allah telah menjayakan program induk ini melalui mereka ;oleh itu janganlah kamu merasa hina , merasa lemah malah hendaklah kamu meletakkan di ruang matahati kamu akan firman Allah :
( )surah Al - Imran : 173
Ertinya :
Mereka yang orang ramai berkata kepadanya : sesungguhnya orang ramai telah pun mengumpulkan tenaga terhadap kamu maka hendaklah kamu merasa takut kepada mereka itu , tetapi mereka ini telah bertambah kuat imannya dan tanggungjawab memadailah Allah itu untuk kami dan Dialah sebaik - baik pengawal .

Kami akan mendidik diri kami sendiri supaya terbentuklah dari kalangan kami ini apa yang dinamakan individu muslim, kami juga akan mengasuh rumahtangga kami supaya lahirlah daripadanya nanti apa yang kami sebutkan sebagai rumahtangga muslim, kami juga akan membentuk umat kami supaya terbentuklah apa yang dinamakan umat Islam, dan sudah tentu kami akan turut serta ke dalam umat Islam ini dan kami akan terus menerus bergerak menurut langkah - langkah yang sudah ditetapkan menuju hingga ke hujung jalan dan sehingga tercapai sasaran yang Allah tentukan kepada kami - bukan sasaran yang kami sendiri menentukannya , dan dengan izin Allah serta pertolongannya kami akan tiba di matlamat yang ditujui . Allah tetap Aggun melainkan mesti menyempurnakan citanya walaupun dibenci oleh orang kafar .

Bagi menghadapi persoalan ini kami telah pun menyediakan iman yang sekali - kali tidak akan bergoyang , kerja - kerja yang tidak tersekat - sekat , kepercayaan yang tidak lemah kepada Allah , bahkan kami juga telah menyediakan jiwa raga yang merasai sebahgia - bahgia hari baginya ialah hari yang mereka gugur sebagai para syahada' pada jalan Allah .
Biarkan orang berkata bahawa persoalan seperti itu adalah termasuk ke dalam urusan luar dan urusan dalam negeri bagi sesebuah negara kerana kami mengambil pengertian tersebut dari hakikat Islam sendiri malah kami dapati bahawa pemisahan di antara ugama dengan politik bukanlah dari ajaran Islam yang maha suci dan pemisahan seperti itu tidak pun di ketahui oleh orang - orang Islam yang tulin keugamaanya dan yang benar - benar mengalami semangat serta segala pengajarannya . Oleh itu sesiapa jua yang cuba hendak memalingkan kami daripada hakikat program individu ini maka eloklah dia meninggalkan kami kerana orang seperti itu tidak terkeluar dari salah satu dari dua jenis manusia : iaitu serta kepada Islam atau pun jahil mengenai hakikatnya.

Wahai angkatan pemuda !
Silaplah orang - orang yang menyangka kononnya angkatan ikhwan al - muslimin ini ialah suatu kumpulan " Darawisy" yang mengongkong diri di sekitar suatu kumpulan yang sempit dalam bentuk ibadat keislaman yang mana persoalan mereka hanyalah tertumpu kepada sembahyang , puasa , zakat , tasbih sahaja . Sebenarnya angkatan al- muslimin yang pertama dahulu tidaklah memahami hakikat Islam dalam bentuk yang sempit seperti itu ;mereka juga tidak beriman dengan cara begitu ; akan tetapi mereka itu beriman dengan Islam sebagai aqidah serta ibadat , sebagai wuthan dan kebagsaan , sebagai akhlak serta kebendaan , sebagai kebudayaan , perundang - undangan , dan tolak ansur di samping kekuatan ; mereka yakin bahawa Islam itu adalah suatu sistem yang sempurna yang sesuai dengan segala bidang kehidupan dan mampu menyusun urusan dunia seperti mana ia menyusun urusan ke akhiratnya ; mereka yakin Islam itu sebagai suatu sistem yang mempunyai kedua - dua sudut amalan dan teorinya sekali ; dengan keyakinan seperti itu maka Islam bagi mereka ialah ugama serta negara , qur’an serta pedang , namun demikian mereka tidaklah pula lali dari menunai urusan peribadatan mereka , dan mereka tidaklah culas menunaikan segala fardhu yang diwajibkan untuk Tuhan mereka ; malahan mereka itu cuba sedaya upaya untuk mengelokkan lagi tata tertib sembahyang dan mereka juga membaca kitab Allah serta berzikir kepada Allah Tabarakawataala menurut cara yang Allah sendiri menyuruhnya dan dalam batas - batas yang Allah sendiri menentukan kepada mereka dengan tidak mengada - ngada dan melampau - lampau , dengan tidak bermain - main di kulit luar dan tidak pula terlampau mendalam berlebih - lebihan ; mereka itu lebih mengetahui mengenai sabda Rasulullah s.a.w :
( )
Ertinya :
Sesungguhnya ugama Islam ini amatlah kukuh ; oleh itu resapilah ke dalamnya perlahan lahan sesungguhnya orang yang sangat keterlaluan itu akhirnya tidak ada bumi yang di jalaninya malah tidak pula ia kekal di atas sebarang tungganggannya .

Meskipun demikian namun mereka tetap jua mengambil bahagian mereka dari keduniaan sekira - kira sekadar yang tidak pula merosokkan keakhiratan mereka ; mereka beramal dengan firman Allah yang berbunyi :
( ) surah Al - A’raf : 32
Ertinya :
Katakanlah : siapakanlah pula yang mengharamkan perhiasan Allah yang diberikannya kepada hamba - hambanya dan juga rezeki yang baik - baik itu ?
Angkatan ikhwan al - muslimin mengerti bahawa sebaik - baik gambaran yang diberi kepada para sahabat Rasulullah s.a.w iaitu:
( )
Ertinya :
Demikianlah pula angkatan ikhwan ini cuba membentuk diri mereka ;dan Allah jualah tempat kita memohon pertolongan .

Silaplah juga mereka yang menyangka kononnya angkata ikhwa al - muslimin kita mengabaikan wuthan dan urusan tanah air . Sebenarnya orang - orang Islamiyah yang paling ikhlas kepada wuthan mereka dan yang paling bermati - matian dalam menghormati wuthan dan yang paling kuat menghormati sesiapa juga yang bekerja dengan ikhlas untuk wuthan . Lihatlah , saudara sediri mengetahui sejauh mana angkatan ikhwan al - muslimin kita menyintai tanah air dan setinggi mana pula mereka bercita - cita untuk umat mereka . Akan tetapi perbezaan di antara orang - orang Islam dengan orang - orang lain dari antara para juara kewatonan biasa itu ialah bahawa asas kewatonan orang - orang Islam ialah aqidah Islamiyah sendiri ;dengan demikian maka orang - orang Islam bekerja untuk sesebuah wuthan , misalnya Mesir , dan mereka dan mereka berjuang pada jalannya dan mereka sanggup musnah di dalam jihad seperti itu kerana negeri Mesir itu ialah termasuk ke dalam bumi Islam dan lagi Mesir merupakan negara pimpinan bagi umat - umat Islam yang lain , dan mereka tidaklah pula membataskan perasaan kewatonan ini kepada negeri Mesir sahaja tetapi mereka merangkumkan juga setiap bumi Islam dan setiap waton orang - orang Islam . Adapun pencinta waton yang bukan muslim akan membataskan kecintaannya itu kepada umatnya sahaja dan ia tidak pun merasa bertanggungjawab untuk bekerja kerana tanah air selain dari mengikut cara - cara yang sedia berjalan untuk kerana sukakan disebut - sebut orang , untuk mencari kebaggaan atau kerana kepentingan - kepentingan yang tertentu - mereka berjuang bukan menurut kewajipan yang Allah turunkan kepada hamba - hambanya . Memadailah untuk saudara mengetahui bahawa faham kewatonan disisi angkatan ikhwan al - muslimin kita bahawa mereka itu yakin dengan sepenuhnya iaitu kecuian terhadap barang sejengkal sekalipun dari bumi yang didiami oleh orang - orang Islam adalah suatu jenayah yang tidak boleh diampuni sehinggalah mereka dapat mengembalikannya atau pun biarlah mereka mati kerana berjuang untuk mengembalikannya ; dan mereka yakin bahawa mereka tidak akan terselamat dari balasan Allah melainkan dengan berbuat demikian ,
Silaplah lagi orang - orang yang menyangka kononnya angkatan ikhwan al - muslimin ini merupakan juara - juara yang menyeru ke arah kemalasan atau keculasan . Sebenarnya angkatan ikhwan al- mursalin mengistiharkan saban waktu bahawa seseorang muslim itu mestilah menjadi pimpinan dalam segenap perkara ;mereka tidak berpuas hati selagi tidak dapat memimpin , bekerja , dan berjuang serta mendahului orang lain dalam setiap urusan , sama ada dalam bidang ilmu pengetahuan , kekuatan , kesihatan , dan juga kekayaan. Perlu disebut bahawa apa jua kemunduran dalam sesuatu bidang adalah merosakkan fikrah perjuangan kita dan menyalahi pula ajaran ugama kita . Meski pun demikian kita memanglah menolak fahaman kebendaan yang menimpa umat manusia yang lalu membawa mereka ke arah hidup untuk diri sendiri sahaja dan yang mendorong mereka mengguna segala keupayaan semula jadi , segala masa dan tenaga ke arah keagungan diri sendiri semata - mata ; dengan demikian maka seseorang dari mereka itu tidak akan bekerja untuk faedah orang lain walau sekecil - kecil khidmat sekalipun malah ia tidak akan mengambil tahu walau sedikit pun dari hal umatnya . Sesiapa yang tidak menghiraukan urusan umat Islam maka dia bukanlah daripada mereka . Rasulullah juga bersabda :
( )
Ertinya :
Allah mewajibkan dibuat kebaikkan kepada setiap perkara . Dan silaplah juga orang - orang yang menyangka kononnya angkatan ikhwa al -muslimin itu adalah juara - juara yang menyeru ke arah yang membezakan keturunan di kalangan lepasan umat . Sebenarnya kami dari angkatan ikhwan al - muslimin ini mengetahui bahawa Islam sangat - sangat menghormati hubunga umum di kalangan umat manusia seperti mana yang tersebut di dalam firman Allah :
( )surah Al - Hijrat : 13
Ertinya :
Wahai sekalian manusia ! sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan Kami jadikan kamu berbangsa - bangsa dan berpuak - puak supaya kamu berkenal - kenalan .
Kita mengetahui bahawa Isalm itu datang membawa kebajikan kepada semua manusia dan sebagai suatu rahmat kepada sekalian makhluk . Mana jua ugama yang tugasnya demikian rupa adalah terjauh sekali dari perbuatan yang memecahbelahkan hati manusia dan menghasut dada mereka . Qur’an sendiri menguatkan perpaduan ini dengan firman Allah :
( ) surah Al - Baqarah : 285
Ertinya :
Kami tidaklah membeza - bezakan sesiapa pun dari antara para Rasulnya .

Perlu disebut bahawa Islam adalah melarang dan mengharamkan pencerobohan hati dalam keadaan kemarahan perseteruan sekalipun , Allah berfirman :
( )surah Al - Maidah : 8
Ertinya :
Dan janganlah kamu dipengaruhi oleh kedudukan satu - satu pihak sehingga kamu berlaku tidak adil kerana ianya adalah lebih hampir kepada taqwi ,
Dan Islam menganjurkan dibuat kebajikan dan kebaikan di kalangan warga negara sesebuah negeri walaupun mereka itu berlainan aqidah dan ugama . Allah berfirman :
( ) surah Al - Mumtahanah : 8
Ertinya :
Allah tidaklah menegah kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang - orang yang tidak memerangi kamu pada ugama dan yang tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu .
Islam juga menganjurkan kita berlaku insaf kepada orang - orang zami dan berkira bicara dengan mereka secara baik . Ini ialah menurut dasar :
( )
Ertinya :
Mereka mempunyai hak sama seperti yang kita mempunyainya dan mereka menanggung kewajipan sama seperti yang kita menanggungnya .
Kita mengetahui semuanya itu ; oleh kita tidaklah menyeru ke arah faham apartik dan tidak juga ke arah faham fanatik golongan . Akan tetapi , walaubagaimanapun , kami tidaklah pula menjual iman kami dengan harga perpaduan tersebut dan kami tidak juga bersedia untuk tawar - menawar kerana menegakkan perpaduan tadi sehigga tergadai akidah kami malah kami tidak akan sanggup berusaha untuk menegakkan faham perpaduan tersebut sehingga terkorban kepentingan orang - orang Islam sendiri.Sebaliknya,kami bersedia menjualkan akidah kami dengan harga kebenaran, keinsafan dan keadilan tetapi lebih dari itu . Oleh itu , barang siapa cuba membuat selain dari itu maka tentulah kami mesti menghalangi perbuatannya itu dan mestilah kami menerangkan kepadanya kesilapan fahamannya itu :
surah Al - munafiqun : 8
Ertinya :
Bagi Allahlah segala kebesaran dan bagi Rasulnya dan juga bagi orang - orang mukminin .

Malah silaplah juga orang - orang yang menyangka angkatan ikhwan al - muslimin ini bekerja untuk faedah sesuatu perbadanan yang tertentu atau pun mereka bergantung dagu kepada mana - mana kumpulan . Sebenarnya angkatan ikhwan al - mursalin ini bekerja untuk mencapai segala matlamat mereka sendiri menurut petunjuk dari tuhan mereka . Mereka merupakan Islam serta pemeluknya pada setiap zaman dan di setiap tempat dan mereka membelanjakan apa yang dianugerahkan oleh tuhan mereka demi untuk mencapai keredhaannya ; mereka merasa bangga sebab sehingga sekarang pun mereka masih belum pernah lagi menadah tangan kepada sesiapa dan mereka tidak pernah meminta pertolongan dari mana - mana orang atau mana - mana perbadanan atau pun mana - mana kumpulan .
Wahai angkatan pemuda !
Di atas dasar - dasar yang tetap dan berdasarkan pengajaran - pengajaran yang mulia inilah kami menyeru kamu sekalian ; oleh itu jika kamu percaya kepada fikrah perjuangan kami dan kamu menurut jejak langkahnya , memasuki bersama kami jalan ugama Islam yang maha suci , melepaskan diri dari sebarang ideologi yang lain , menguntukkan segala tenaga untuk aqidah kamu maka yang demikian itu adalah sebaik - baik pendirian untuk kamu di dunia dan juga di akhirat kelak ; dan insyaallah , Tuhan akan menjayakan melalui kamu seperti mana yang dijayakannya melalui angkatan salap yang terdahulu dari kamu ketika zaman permulaan dulu ; dan dengan itu , setiap pekerja yang ikhlas dari antara kamu yangbekerja di dalam bidang Islam akan mendapati balasan yang memuaskan cita - cita nuraninya dan setimpal dengan kegayatannya jika ia benar - benar termasuk ke dalam golongan pejuang - pejuang tulin .
Akan tetapi sebaliknya , jika kamu angan melainkan terus menerus berdolak - dalik dan berkelam - kabut serta teragak - agak di antara urusan dakwah yang berbagai corak yang berada di dalam keadaan tercengang - bangang seperti yang tersebut tadi dan terumbang - ambing di urusan berbagai program yang nyata kegagalannya itu maka ketahuilah bahawa ketumbukan tentera Allah yang terus mara dengan tidak menghiraukan sama ada sedikit atau pun banyak dengan keyakinan kepada firman Allah dalam surah Al - Imran : 126

Sabtu, 20 Juni 2009

SIFAT MUSLIM SEJATI

10 SIFAT MUSLIM SEJATI


Muslim yang ingin mempersiapkan diri dalam perjuangan Islam perlu memperbaiki dirinya agar sentiasa terkehadapan daripada manusia lain. Risalah Islam yang syumul ini hendaklah difahami dengan membentuk diri yang syumul juga. Maka hendaklah diteliti di sini tentang aspek-aspek seorang da’ie Muslim dalam rangkanya untuk menjadi seorang Muslim yang sempurna. Sifat-sifat yang perlu ada pada diri ialah:


1) Kuat tubuh badan (Qawiyyal Jism)

Al-Quran Dakwah adalah berat pada tanggungjawab dan tugasnya, maka di sini perlunya seorang da’ie itu tubuh badan yang sihat dan kuat. Rasulullah saw menitikberatkan soal ini, sabdanya:

“Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dikasihi Allah dari mukmin yang lemah, tetapi pada keduanya ada kebaikan.”
Kita juga hendaklah sentiasa memeriksa kesihatan diri, mengamalkan riadah dan tidak memakan atau minum suatu yang boleh dan diketahui merosakkan badan.

2) Akhlak yang mantap (Matinul Khuluq)

Akhlak kita ialah Al-Quran dan ianya terserlah pada diri Nabi saw. Telah dijelaskan beberapa unsur oleh Imam Al-Banna dalam kewajipan seorang da’ie iaitu bersifat sensitif, tawadhu’, benar dalam perkataan dan perbuatannya, tegas, menunaikan janji, berani, serius, menjauhi teman buruk dan lain-lain.

3) Fikiran yang berpengetahuan (Mutsaqqafal Fikri)

Seorang da’ie perlu berpengetahuan tentang Islam dan maklumat am supaya mampu menceritakan kepada orang lain perihalnya di samping perlu bersumberkan kepada dan Hadis serta ulama’ yang thiqah. Pesan Imam Banna:

“Perlu boleh membaca dengan baik, mempunyai perpustakaan sendiri dan cuba menjadi pakar dalam bidang yang diceburi.”

Selain itu, seorang da’ie perlu mampu membaca Al-Quran dengan baik, tadabbur, sentiasa mempelajari sirah, kisah salaf dan kaedah serta rahsia hukum yang penting.

4) Mampu berusaha (Qadiran ala Kasbi)

Seorang da’ie walaupun kaya, perlu bekerja. Dia juga tidak boleh terlalu mengejar jawatan dalam kerajaan. Dalam keadaan tertentu, meletakkan jawatan dan meninggalkan tempat kerja mengikut keperluan dakwah lebih utama dari gaji dan pendapatan yang diterima. Selain itu, dia hendaklah sentiasa melakukan setiap kerja dengan betul dan sebaiknya (ihsan). Dalam soal kewangan, menjauhi riba dalam semua lapangan, menyimpan untuk waktu kesempitan, menjauhi segala bentuk kemewahan apatah lagi pembaziran dan memastikan setiap sen yang dibelanja tidak jatuh ke tangan bukan Islam adalah beberapa perkara penting yang perlu dititikberatkan dalam kehidupan.

5) Akidah yang sejahtera (Salimul Aqidah)

Seorang da’ie semestinya redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama dan Muhammad saw sebagai Nabi dan Rasul yang terakhir. Sentiasalah muraqabah kepada Allah dan mengingati akhirat, memperbanyakkan nawafil dan zikir. Di samping itu, jangan dilupakan tugas menjaga kebersihan hati, bertaubat, istighfar, menjauhi dosa dan syubhat.

6) Ibadah yang betul (Sahihul Ibadah)

Seorang da’ie perlu melakukan ibadat yang meninggikan roh dan jiwanya, perlu belajar untuk membetulkan amalannya dan mengetahui halal dan haram dan tidak melampau atau berkurang (pertengahan) atau dengan kata lainnya bersederhana dalam setiap urusan dalam kehidupannya.

7) Mampu melawan nafsu (Mujahadah ala Nafsi)

Seorang da’ie perlu mempunyai azam yang kuat untuk melawan kehendak nafsunya dan mengikut kehendak Islam di samping tidak menghiraukan apa orang lain kata dalam mempraktikkan Islam yang sebenarnya. Perlulah diingatkan bahawa dai’e mungkin melalui suasana sukar yang tidak akan dapat dihadapi oleh orang yang tidak biasa dengan kesusahan.

8) Menjaga waktu (Haarithun ala Waqtihi)

Sentiasa beringat bahawa waktu, nilainya lebih mahal dari emas, waktu adalah kehidupan yang tidak akan kembali semula. Mengimbau kembali sejarah di zaman dahulu, para sahabat sentiasa berdoa agar diberkati waktu yang ada pada mereka.

9) Tersusun dalam urusan (Munazzamun fi syu’unihi)

Untuk manfaatkan waktu dengan baik, maka timbulnya keperluan kepada penyusunan dalam segala urusan. Gunakanlah segala masa dan tenaga tersusun untuk manfaat Islam dan dakwah.

10) Berguna untuk orang lain. (Nafi’un li ghairihi)

Da’ie umpama lilin yang membakar diri untuk menyuluh jalan orang lain. Da’ie adalah penggerak kepada dakwah dan Islam. Masa depan Islam, hidup dan terkuburnya Islam bergantung kepada da’ie. Amal Islam seorang da’ie ialah untuk menyelamatkan orang lain daripada kesesatan. Da’ie akan sentiasa merasa gembira bila dapat membantu orang lain. Paling indah dalam hidupnya ialah bila dapat mengajak seorang manusia ke jalan Allah.
wallahu’alam.